Algemene voorwaarden

De Xantho website en webshop zijn eigendom van:

Xantho BV Franklin Rooseveltlaan 348 B11 9000 Gent, Belgium

VAT BE 0738812376

Bank account details: 

KBC IBAN: BE61 7390 1917 8517 BIC: KREDBEBB

www.xantho.com info@xantho.com

Algemene voorwaarden

U heeft het recht aan Xantho BV mee te delen dat u afziet van uw online aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

Toepasselijke bepalingen en voorwaarden 

De voorwaarden (de volgende bepalingen en voorwaarden) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Xantho webshop geplaatst worden. Door het bestellen van producten op de Xantho webshop aanvaardt u deze voorwaarden.

Xantho BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen.

Aanbod 

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. 

Het is mogelijk dat de aangeboden informatie op de Xantho website onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Xantho BV is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Wanneer u specifieke vragen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantendienst.

Alle producten worden geleverd volgens beschikbaarheid en kunnen op elk ogenblik geschrapt worden. De Xantho webshop wordt automatisch geactualiseerd om u steeds de meest recente producten aan te bieden. Toch kan het gebeuren dat een artikel niet voorradig is. Indien de globale leveringstermijn, te rekenen vanaf de aanvaarding van de bestelling, meer dan 15 dagen bedraagt, wordt u door onze klantendienst gecontacteerd.

Xantho BV is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Verkoopovereenkomst

Vooraleer tijdens het verkoopproces tot de betaling wordt overgegaan, wordt u gevraagd te bevestigen akkoord te gaan met deze volledige voorwaarden. 

Aankopen via de Xantho webshop komen tot stand op het moment dat u een bevestigingsbericht ontvangen heeft dat de bestelling met succes verwerkt werd en dat betaling ontvangen werd.

Overmacht 

Xantho BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging als gevolg van tekortkomingen, vertragingen of de niet-naleving van verplichtingen door overmacht met inbegrip van staking, lock-out, oproer, oorlog, brand, ongevallen, schaarste bij de leveranciers of de fabrikanten van onze ingrediënten en verpakkingen, overheidsbeperkingen, niet-toekenning van in- of uitvoervergunningen, overtreding van wetten, voorschriften of bevelen of door andere omstandigheden of oorzaken welke de correcte naleving van deze Voorwaarden dwarsbomen of door andere oorzaken buiten de wil van Xantho BV om.

Xantho BV klantendienst

Elke gebrek, zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.Onze klantendienst is  bereikbaar via e-mail of per post op het volgende adres : Xantho BV,  Franklin Rooseveltlaan 348 B11, 9000 Gent, België of via info@xantho.com 

Aantasting geldigheid & niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig verklaard wordt, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Dat Xantho BV de toepassing van een bepaling van deze Voorwaarden niet eist of zijn rechten in het kader van deze Voorwaarden niet opeist, betekent niet dat Xantho BV afziet van haar rechten of verhaalmogelijkheden in het kader van deze voorwaarden.

Bewijs 

U aanvaardt dat elektronische communicaties, elektronische handtekeningen en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Online Payments

Prijs en betaling

Alle prijzen op de Xantho webshop zijn uitgedrukt in euro inclusief BTW en eventuele kosten voor verzending en betaling, tenzij anders medegedeeld tijdens het verkoopsproces. 

Betaling is mogelijk met de volgende betaalmogelijkheden

  • Bancontact
  • KBC account
  • ING account
  • Belfius account
  • Visa
  • MasterCard
  • American Express
  • Paypal

U erkent en aanvaardt de betaling van alle kosten voor verzending, betaling en verhandeling, alsook de betaling van de BTW en alle andere toepasselijke heffingen op uw bestelling. Deze kosten worden automatisch voor u berekend, duidelijk weergegeven tijdens het plaatsen van uw bestelling en samen met de totale kostprijs van het product van uw rekening gedebiteerd.

Verzending

Xantho BV werkt met samen met derden voor de verzending van uw bestelling. De kosten van verzending zijn afhankelijk van de door u gekozen verzendingswijze en de bestemming van uw artikelen. Indien er voor uw aankoop verzendingskostenkosten van toepassig zijn worden duidelijk weergegeven tijdens het plaatsen van uw bestelling via de Xantho webshop.

De vermelde verzendings- en leveringsdata zijn niet meer dan ideale schattingen en Xantho BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, beschadigingen of kosten die worden veroorzaakt door de niet-naleving van de opgegeven verzendings- en leveringsdata.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het ogenblik van volledige betaling de exclusieve eigendom van Xantho BV. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op u vanaf de levering. U verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Xantho BV te wijzen. 

Garantie

Indien de door Xantho BV geleverde goederen tekortkomingen vertonen of gebrekkig blijken te zijn, zullen deze door Xantho BV binnen de geldende garantietermijnen en -voorwaarden voorgeschreven door de Belgische wet kosteloos vervangen worden. Xantho wordt dan eigenaar van het vervangen goed. 

Herroepingsrecht 

U heeft het recht aan Xantho mee te delen dat u afziet van uw aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. 

Enkel artikelen die zich in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, bijsluiters en factuur of aankoopbewijs, worden teruggenomen. Gebruikte artikelen of artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd, zullen in geen geval teruggenomen worden. 

Wenst u gebruik te maken van uw recht om van uw aankoop af te zien, dan moet u ons daarvan binnen de 14 kalenderdagdagen na levering van uw goederen schriftelijk van in kennis stellen op volgend adres: Franklin Rooseveltlaan 348/11, 9000 Gent. De goederen dienen binnen de 20 kalenderdagdagen vanaf de levering op uw kosten te worden terugbezorgd aan Xantho BV, op volgend adres: Franklin Rooseveltlaan 348/11, 9000 Gent.